Hopp til innholdet

Sakstyper

Advokatfirmaet Gavle er spesialisert innen strafferett, barnerett, arbeidsrett, fast eiendom, mekling og prosedyre knyttet til rettsområdene som følger under. Vi tar også andre saker.

 

 

 

Forsvarer

Dersom du er mistenkt, siktet, tiltalt eller domfelt vil du ha rett på forsvarer. I de fleste tilfeller kan du ha rett på forsvarer på det offentliges bekostning. Du kan fritt velge hvem du vil ha som forsvarer, og advokat Gavle har stor erfaring som forsvarer i tingrett og lagmannsrett. Uansett om saken er liten eller stor vil du få en topp engasjert forsvarer som ønsker å ivareta dine rettigheter slik at du vil få best mulig utfall i saken. Advokat Gavle er uavhengig og vil sørge for din rettssikkerhet. En god forsvarsadvokat er viktig for at dine rettigheter skal ivaretas under en politietterforskning og i en prosess for domstolene.

 

 

Bistandsadvokat

Har du blitt voldtatt eller har du opplevd andre seksuelle overgrep? Lever du med en samboer eller et annet familiemedlem som utsetter deg for vold? Vurderer du å gå til politiet og anmelde, men trenger råd og støtte i denne prosessen? Vi vet at terskelen for å kontakte advokat for mange er høy. Advokatfirma Gavle har erfaring med å møte mennesker i en vanskelig situasjon, og ønsker å hjelpe deg dersom du er fornærmet.

I voldtektssaker har du rett til gratis veiledning fra advokat (fri rettshjelp) hvor vi sammen drøfter om du skal anmelde saken. Her kan du stille alle spørsmålene du lurer på, snakke med advokat som har taushetsplikt samt få informasjon om hva som skjer dersom du bestemmer deg for å anmelde. Dersom saken alt er anmeldt vil vi kunne få innsyn i saken, samt kunne sørge for at påtalemyndigheten etterforsker saken tilstrekkelig mv.

I saker om seksuelle overgrep, vold i nære relasjoner, brudd på besøksforbud, menneskehandel, tvangsekteskap og kjønnslemlestelse får du dekket advokatbistand fra det tidspunktet du anmelder saken. Etterlatte i drapssaker og personer utsatt for grov vold vil ofte også få dekket bistandsadvokat.

 

 

Barnefordeling

Dersom du opplever vansker med å komme til enighet med far eller mor til ditt barn hva gjelder spørsmål om fast bosted, spørsmålet om samvær og foreldreansvar – vil Advokatfirmaet Gavle kunne hjelpe. Advokat Gavle har stor erfaring med slike saker i domstolen.

Rettslige skritt kan være nødvendig dersom saken er fastlåst. De fleste sakene løses uten rettssak(hovedforhandling) gjennom saksforberedende rettsmøter etter barneloven. Midlertidige barneavaler utprøves ofte over perioder i samråd med retten og barnesakkyndige.

Barnets beste vil avgjøre, men spørsmålet om hva som er barnets beste er alltid sammensatt. Det må gjøres en helhetsvurdering hvor tilknytning, risiko ved miljøskifte, best mulig samlet foreldrekontakt, barnets ønske, stabilitet i omsorgssituasjon og beste fremtidige omsorgsmulighet vil kunne være avgjørende momenter.

Eksempler på saker vi kan hjelpe deg med er:

 • uenighet om hvem som skal ha foreldreansvaret
 • tvist om hvor barnet skal bo fast
 • uenighet om samværsrett og samværsmengde
 • tvangsgjennomføring av samværsrett
 • du kan ha krav på fri rettshjelp. Vi gir deg veiledning og bistand for å få dette avklart.

 

 

Barnevern

Har barnevernet opprettet undersøkelsessak? Barnevernet har myndighet til å legge opp sak for fylkesnemnda som kan ta fra foreldrene omsorgen for egne barn.
 Ved omsorgsovertagelse bør du kontakte advokat.

Det biologiske prinsipp
Barnevernloven i Norge bygger på det biologiske prinsipp som betyr at barn skal vokse opp sammen med sine biologiske foreldre.

Bekymringsmelding
Når det kommer inn en bekymringsmelding er barnevernet etter barnevernloven forpliktet til å undersøke om barnet er utsatt for omsorgssvikt. Barnevernet vil gjøre en del undersøkelser for å se om tiltak skal iverksettes, og i tilfelle hvilke tiltak som kan bli aktuelle.

Advokat Gavle vil være en solid støttespiller og gi deg god juridisk bistand når du trenger det mest.

Eksempler på saker vi kan hjelpe deg med er:

 • klage over akuttvedtak
 • omsorgsovertakelse og plassering i fosterhjem eller institusjon
 • fastsettelse av samvær
 • krav om tilbakeføring av barn som er plassert i fosterhjem eller institusjon
 • tiltak ved ulike atferdsproblemer hos barn og ungdom

 

 

Fast eiendom

Det er ikke alltid lett for en privat part å få oversikt over hvilke rettigheter og frister som gjelder i forbindelse med en boligfeil eller mangelsak. Det er derfor av sentral betydning for den videre gangen i saken at du raskt kommer i kontakt med en advokat som kan ivareta dine interesser.
Ditt forsikringsselskap betaler for juridisk bistand.

Husk at de fleste innbo- og villaforsikringer har en rettshjelpsdekning som dekker det meste av utgiftene til advokat. Vi tar oss av kontakten med forsikringsselskapet og undersøker om din forsikring har rettshjelpsdekning.

 

Advokatfirmaet Gavle har lang erfaring innenfor et bredt spekter av rettsområder knyttet til fast eiendom, blant annet:

 • mangler ved kjøp av eiendom – avhendingsloven/bustadoppføringsloven
 • nabotvister
 • husleietvister
 • bruksrettigheter, servitutter og hevd
 • plan- og bygningsrett
 • tomtefeste
 • eierseksjonssameier og borettslag
 • rettigheter og frister i forhold til eiendom

 

 

Arbeidsrett

Trenger du rask og god hjelp med et arbeidsrettslig spørsmål? Har du fått oppsigelse? Kanskje muntlig avskjedigelse, eller truet til å si opp selv? Tvister innen arbeidsretten er ofte svært egnet for mekling. Minnelige løsninger kan finne sted på ethvert trinn i prosessen.

Advokat Gavle har stor erfaring, og vil gjøre sitt for at du kommer best mulig ut av en oppstått situasjon. Det er ofte viktig å komme i kontakt med advokat snarest mulig ettersom det kan løpe ulike frister som ikke må oversittes.

 

Advokatfirmaet Gavle kan hjelpe med:

 • oppsigelser og nedbemanninger
 • omorganisering
 • omplassering
 • suspensjon
 • avskjed
 • varslingssaker
 • arbeidstid
 • ferie og feriepenger
 • overtid
 • arbeidsavtaler
 • midlertidige ansettelser
 • sykefraværsoppfølging
 • permisjoner